Phẩm chất mà các sếp tại Google luôn muốn có ở nhân viên

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hủy bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 150) ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính, mà trong đó hướng dẫn về việc thuế GTGT và thuế TNDN áp dụng đối với các cơ quan truyền thông.

Theo Bộ Tài chính, hiện tại, một số quy định trong Thông tư số 150 không còn phù hợp với quy định thuế GTGT và TNDN hiện hành, do pháp luật về thuế GTGT và TNDN đã có những sự thay đổi và quy định mới. Thực tế cho thấy, các cơ quan truyền thông đang tuân theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13.

BCCM21 1

Ví dụ, về thuế GTGT, Thông tư số 150 quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT từ khấu trừ sang tính trực tiếp trên GTGT và ngược lại. Tuy nhiên, theo quy định của Khoản 2 Điều 10 của Luật số 31/2013/QH13, để chuyển đổi từ phương pháp tính trực tiếp trên GTGT sang khấu trừ thuế, cần phải tuân theo đầy đủ các quy định kế toán, hóa đơn, chứng từ, có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Vì vậy, quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 150 không còn phù hợp với Luật thuế GTGT hiện hành.

Đối với thuế TNDN, các quy định về thuế suất TNDN, kiểm soát chi phí quảng cáo và khuyến mại trong Thông tư số 150 cũng không còn phù hợp và không được áp dụng trong thực tế, thay vào đó, áp dụng các quy định thống nhất của pháp luật về thuế GTGT và thuế TNDN hiện hành.

Vì vậy, để đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả của hệ thống pháp luật thuế, Bộ Tài chính đề xuất dự thảo thông tư hủy bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC, theo quy định của pháp luật về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điều này cũng nhằm đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật về thuế GTGT và thuế TNDN.

Theo dự thảo thông tư, có tổng cộng 2 điều, trong đó, Điều 1 quy định việc hủy bỏ toàn bộ Thông tư số 150 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan truyền thông.

Bộ Tài chính đã xác nhận rằng các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan truyền thông sẽ tuân theo Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 32/2013/QH13 khi hai luật này có hiệu lực (từ ngày 01/01/2014). Do đó, việc hủy bỏ Thông tư 150 không tạo ra bất kỳ hậu quả pháp lý nào và không ảnh hưởng đến thu ngân sách quốc gia.

Nguồn: Mof.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!