Cắt giảm ngân sách dự toán! Dựa vào hướng dẫn tại Thông tư 51, việc xây dựng dự toán chi hoạt động cho năm 2024 của các đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân theo các mục tiêu đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15, quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022/TT-BTC. Cùng MobiFone CNS xem ngay!

giảm dự toán

Cắt giảm ngân sách dự toán tại một số đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn thông tư 51.

Cắt giảm ngân sách dự toán!

Trong đó, đề nghị không bao gồm chi tiêu thường xuyên từ nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho các dịch vụ sự nghiệp công đã hoàn thành lộ trình giá, phí từ năm 2023 trở về trước hoặc dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tự đảm bảo giảm tối thiểu 3% chi tiêu thường xuyên từ NSNN thuộc các bộ, cơ quan trung ương so với dự toán năm 2023, và giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập mà NSNN bảo đảm chi tiêu thường xuyên, họ tiếp tục giảm tối thiểu 2% chi tiêu trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2023, trừ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu được NSNN đảm bảo.

Về dự toán chi tiêu thường xuyên không giao tự chủ và các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp dự toán theo quy định của pháp luật về NSNN và các pháp luật khác có liên quan.

Cần chú ý rằng đối với các nhiệm vụ sửa chữa tài sản cố định không thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường năng lực; nhiệm vụ thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng,…),

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ trình phê duyệt, quyết định phê duyệt, tổng kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện đến nay (nếu có); tính chất nguồn vốn và đề xuất việc xử lý thực hiện, gửi các cơ quan tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguồn: MOF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!