Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1949/QĐ-BTC liên quan đến việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2023 đến 2030.” Đây là nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.

Mục tiêu chính của Kế hoạch này là cung cấp quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp một cách kịp thời và toàn diện. Đồng thời, Kế hoạch cũng tập trung vào việc tăng cường sự phổ biến và cung cấp kiến thức về pháp luật kinh doanh cho các nhà quản lý doanh nghiệp, cũng như phát triển kỹ năng và hiểu biết về pháp chế doanh nghiệp.

160704ho tro doanh nghiep nho

 

Ngoài ra, Kế hoạch hướng tới việc tối ưu hóa hoạt động của hệ thống tư vấn viên pháp luật và duy trì cơ sở dữ liệu liên quan đến các vụ việc và khúc mắc pháp lý của doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo rằng 100% các doanh nghiệp sẽ nhận được hỗ trợ pháp luật khi họ cần giải quyết vấn đề pháp lý hoặc gỡ bỏ rào cản pháp lý.

Hơn nữa, Kế hoạch cũng hỗ trợ việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng chúng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nó cũng nhằm thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong nhận thức, ý thức và tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro và khúc mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và chủ động trong việc điều hành và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp.

Kế hoạch của Bộ Tài chính bao gồm một loạt các hoạt động cụ thể để thực hiện ba nhóm nhiệm vụ chính: cải thiện chính sách và pháp luật liên quan đến hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác pháp chế và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, và tăng cường hiệu suất của công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp.

Đối với nhóm nhiệm vụ liên quan đến cải thiện chính sách và pháp luật, Bộ Tài chính dự định tập trung vào việc xem xét và sửa đổi quy định pháp luật hàng năm từ năm 2023 đến năm 2030. Họ cũng sẽ tăng cường sự khảo sát và đối thoại định kỳ với doanh nghiệp để xác định những khó khăn và khúc mắc pháp lý, từ đó đề xuất sửa đổi pháp luật và nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các quy định liên quan đến pháp luật kinh doanh.

Để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đã giao phó nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, và Vụ Chính sách thuế, cùng với các đơn vị liên quan khác. Những đơn vị này sẽ có trách nhiệm tự động xem xét và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật để giúp giải quyết các khúc mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự định tiến hành nghiên cứu và học hỏi từ các kinh nghiệm quốc tế về việc hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này tại Việt Nam. Các cơ quan như Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu và đề xuất các hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là từ năm 2023 đến năm 2025.

Để nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào công tác pháp chế và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền và đào tạo về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ. Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng tạo cơ hội để cải thiện việc trao đổi thông tin và xây dựng cơ chế hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp. Điều này bao gồm cả việc cộng tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức luật sư và các doanh nghiệp. Kế hoạch cũng tập trung vào việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các tổ chức liên quan. Họ cũng sẽ tăng cường hoạt động truyền thông và quảng bá các chương trình, sản phẩm và hoạt động hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp do Bộ Tài chính, các cơ quan ngang bộ và địa phương tổ chức.

Theo Bộ tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!